Prohlášení nemovité věci (dříve Prohlášení vlastníka)        

 

Naše společnost zpracovává prohlášení nemovité věci a smlouvy o převodu vlastnických práv k jednotce dle platných zákonů. 

 

  • Prohlášení nemovité věci podepisuje vlastník domu, ve Vašem případě statutární orgán, tak jak je vedeno ve veřejném rejstříku. 
 
  • Prohlášení nemovité věci se podává k místně příslušnému Katastrálnímu úřadu společně s návrhem na povolení zápisu vkladu, na jehož základě Katastrální úřad rozdělí budovu na jednotlivé jednotky v číselné řadě - číslo popisné lomené číslem jednotky. 
 
  • Číslování je zpravidla prováděno v logickém sledu od jednotky v nejnižším podlaží (od č.p./1 ). 
 
  • Prohlášení nemovité věci mimo jednotky vymezuje rovněž společné části domu společné vlastníkům všech jednotek, které není nutno zaměřovat, ale musí být přesně specifikovány a zachyceny ve schematickém znázornění jednotlivých podlaží domu, které je povinnou přílohou prohlášení. 
 
  • Prohlášení má povinné náležitosti a musí obsahovat dle § 1166 zák. č. 89/2012 Sb., především označení pozemku, domu, obce, katastrální území, údaje o jednotce (pojmenování, označení číslem jednotky a určení a popis společných částí a velikost podílů na společných částech), dále i stanovy společenství vlastníků jednotek a schémata všech podlaží domu.    

        
        
        

Kontakt

Consultum spol. s r.o. Jaselská 469/36
16000 - Praha 6

IČ : 273 88 069
Telefon : 724 304 603 consultum@seznam.cz